Günther Uecker

شیراز


گونتر اوکر در می 2016 نخستین بار مجموعه ی “کرنش به حافظ” را در حافظیه(آرامگاه حافظ) در شیراز به نمایش گذاشت. و در نتیجه، هنرمند آلمانی به همان مکان مقدسی رجعت کرد که مشهورترین شاعر ایرانی حافظ(1315-1390 ) در آن زاده و به خاک سپرده شده است. بر راهروها و گذرگاههای حوالی آرامگاه حافظ، رویهم 42 اثر اوکر به نمایش درآمد.

“کرنش به حافظ” نماد کاری سخت خلاقه و عمیق است، که در تصاویر و نگاره های رنگ آمیزی شده و همراه با متن-نوشته، به صورت آبستره تجسم یافته بودند.بعد از آنکه اوکر دو سال روی پروژه ی حافظ کار کرده بود، توانست با همکاری مسوولان فرهنگی شهر شیراز و سفارت آلمان در ایران، در یکم ماه می 2016 نمایش عمومی آثارش را جشن بگیرد. مردم، تنگ هم دور اوکر را گرفته بودند که داشت مرتب کنار آرامگاه حافظ قدم می زد. ایرانیان او را همانند قهرمان گرامی داشتند،  و هنگام گلگشت، یک گروه موسیقی نیز همراهیش می کرد. چنین احترام عمیق به هنرمند آلمانی، یادآور برخی مراسم آیینی در ایران باستان بود که فقط برای فرستادگان بلندپایه ی قدرتهای خارجی هنگام شرفیابی به حضور پادشاه اجرا می کردند.هنرمند در آن لحظه بی اندازه خوشوقت و شادمان بود و خود وی و هنرش با واکنشهای مثبت زیادی از سوی مخاطبان مواجه شد.دیدار شوق انگیز دو فرهنگ، که نیروی هنر نمادِ پیوند دهنده ی آن است.

بعد از افتتاحیه ی شورانگیر در کنار آرامگاه حافظ ، نمایشگاه روز بعد، به مدت یکماه،از آنجا یکراست به کتابخانه ی مرکزی شیراز منتقل شد.و این گامی موفق بود برای دوستی چندین و چند ساله  میان ایران و اوکر.