Günther Uecker

کرنش به حافظ


آکنده از طنین شعر، از حافظ، لمس ژرفای روح، به جنبش آمدن از نیروی کلماتِ سرشارِ زندگی،
اندیشه ها در سرمستی می رقصند، در توصیفات، همراهی کردن شاعر در راه خویش، کلمات بدل
به رنگ ها می شوند، تاج گلی بر سر شاعر و ابیات شگفت انگیزش می نشانند.
در رنگ ها غرقها ند برگ ها و پیچک ها، تصاویر نگاشته، هلهله گر در نغمه خوانی، در تلوتلو و
سرمستی زندگانی، کلمات می درخشند، رویاها و خیالات اکنون تاریخی. دریافت های حسی
نقاشی شده بر زَر ورق های شفاف، نگاهی به پهنای لحظه ی بیا نتها، متن خوانده شده اشارت وار
می شود، به بیان درمی آید در گفت و گویی دو سویه.
دست ها، کارابزار نقاش، کلام نوک زبان، خوانده، بر زبان آمده طنین خودش را میی ابد، به جنبش
در می آید، اندیشه ها بال درمی آورند، آنان در خلسه ی نقاشی، رنگارنگ می شوند، بدل می شوند
به نمادها و نشانه ها، چاپ شده بر کاغذ.
زَر ورق ها نقاشی می شوند، بر آنها پرتو می اندازند، با کاردک، رنگ را درون شبکه ای فشرده
می ریزند، رنگ روی رنگ، و بر آنها سطرهای نوشته با دست. نتیجه ی این برگ ها، روایت
شده در کتابی.

گونتر اوکر

 

Werk 1
Werk 2
Werk 3
Werk 4
Werk 5
Werk 6
Werk 7
Werk 8
Werk 9
Werk 10
Werk 11
Werk 12
Werk 13
Werk 14
Werk 15
Werk 16
Werk 17
Werk 18
Werk 19
Werk 21
Werk 22
Werk 23
Werk 24
Werk 25
Werk 26
Werk 27
Werk 28
Werk 29
Werk 30
Werk 31
Werk 32
Werk 33
Werk 34
Werk 35
Werk 36
Werk 37
Werk 38
Werk 39
Werk 40
Werk 41
Werk 42

آثار هنری اوکر روی هم شامل 42 کار می شوند، 31 اثر چاپ مشبک است و 6 اثر چاپ با ماسه روی مقوای رومی موزه ای، با رنگ سفید کهنه نمای 360 گرمی دو میل و همچنین 5 اثر چاپ برجسته روی لوحه های گاهشماری دست ساز(بوتن). این آثار در جعبه های دست سازی نگهداری می شوند که طبق الگوی پیشنهادی خود هنرمند از چوب پرداخت نشده، ساخته شده اند و اوکر روی آن نقاشی کشیده است.

آثارچاپ شده: 70 اثر به عربی، 30 اثر به رومی،  10 اثر به فارسی از سوی خود هنرمند در پوشه های مخصوص، شماره گذاری و امضاء شده اند.

سال خلق آثار: 2015

اندازه ی هر برگه: 70 در 100 سانتیمتر.

چاپ مشبک یا غربالی و چاپ روی سطح ماسه ای کار زباستیان وندل، در رویتلینگن است.

آثار چاپ برجسته، کار هاینی شنایدر، در سن گالن.